ASUS ROG GL753VE - BIOS Settings (Настройки на BIOS)

background image

BIOS Settings (Настройки на BIOS)

ЗАБЕЛЕЖКА: BIOS екраните в този раздел са само за справка.

Действителните екрани в пакета могат да се различават в зависимост

от модела и държавата.

EZ режим

Това меню Ви позволява да влезете в програмата за настройка на

BIOS и Ви предоставя основна информация за системата. За достъп

до Advanced Mode (Разширен режим) за разширените настройки

на BIOS, изберете Advanced Mode (Разширен режим) (F7) или
натиснете

.

background image

68

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

2.

Натиснете

и изберете устройство за Boot Option #1

(Опция за зареждане #1).

Boot (Стартиране)

Това меню Ви дава възможност да конфигурирате свойствата на

опциите за стартиране. Можете да видите следните процедури,

когато задавате приоритета за зареждане.

1.

На екрана Boot (Зареждане на операционна система)

изберете Boot Option #1 (Опция за зареждане #1).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

69

Security (Защита)

Това меню Ви позвоялва да конфигурирате администраторската

парола и паролата на потребителя на Вашия Notebook PC. То

също така Ви позволява да управлявате достъпа до твърдия диск

на Вашия Notebook PC’, входно-изходния (I/O) интерфейс и USB

интерфейса.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако инсталирате User Password (Потребителска парола),

ще бъдете подканвани да я въведете преди да влезете в

операционната система на Notebook PC.

Ако инсталирате Administrator Password (Администраторска

парола), ще бъдете подканени да я въведете преди влизане в

BIOS.

background image

70

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Задаване на парола:

1.

На екрана Security (Сигурност), изберете Setup

Administrator Password (Конфигуриране на

администраторска парола) или User Password

(Потребителска парола).

2.

TНапишете паролата и натиснете

.

3.

Въведете отново, за да потвърдите паролата, след което

изберете OK.

Премахване на паролата:

1.

На екрана Security (Сигурност), изберете Setup

Administrator Password (Конфигуриране на

администраторска парола) или User Password

(Потребителска парола).

2.

Въведете текущата парола и натиснете

.

3.

Оставете другите полета празни, след което изберете OK, за

да продължите.

4. Изберете

OK, за да изчистите старата парола.

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходима е клавиатура за въвеждане на паролата.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

71

Запис и изход

За да запишете настройките си, изберете Save Changes and Exit

(Запис на промените и изход) преди да излезете от BIOS.

background image

72

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Актуализиране на BIOS:

1.

Проверете точния модел на Notebook PC, след което

изтеглете последния BIOS файл за Вашия одел от уеб сайта на

ASUS.

2.

Запазете копие от изтегления BIOS файл на флаш у стройство.

3.

Свържете флаш устройството към Вашия Notebook PC.

4.

Рестартирайте своя Notebook PC за достъп до настройките на

BIOS.

5.

От менюто BIOS изберете Advanced (Разширени) > ASUS EZ

Flash 3 Utility (Помощна програма ASUS EZ Flash 3), след
което натиснете

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

73

6.

Намерете изтегления BIOS файл на флаш устройството и

натиснете

. Следвайте инструкциите на екрана, за да

завършите актуализацията.

7.

След актуализирането на BIOS, щракнете върху Save &

Exit (Запис и изход) > Restore Defaults (Възстанови

настройката по подразбиране), за да възстановите

настройката по подразбиране на системата.

background image

74

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC