Nápověda pro ASUS ROG GL753VE

background image

E-příručka

CZ11814

První vydání

Listopad 2016

background image

2

Uživatelská příručka notebooku

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné

podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez

písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO

VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI

A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ

PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ

NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU

POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS

UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE

NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty

příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez

záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,

MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY

ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU

OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti

budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod,

pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody

kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv

skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až

do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této

smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma

ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY

TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3)

ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ

ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH

ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků https://www.asus.com/support/

background image

Uživatelská příručka notebooku

3

Obsah

O této příručce ............................................................................................................7

Konvence použité v této příručce .............................................................................9
Ikony ....................................................................................................................................9
Typografie .........................................................................................................................9

Bezpečnostní opatření .............................................................................................10

Použití notebooku ..........................................................................................................10
Péče o notebook .............................................................................................................11
Správná likvidace ............................................................................................................12

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem ......................................................................................14

Pohled shora .....................................................................................................................14
Dolní strana.......................................................................................................................19
Pravá strana ......................................................................................................................21
Levá strana ........................................................................................................................23

Kapitola 2: Použití notebooku

Začínáme ......................................................................................................................26

Nabíjení notebooku .......................................................................................................26
Zvednutím otevřete zobrazovač ...............................................................................28
Stiskněte tlačítko Start ..................................................................................................28
Používání dotykové plochy .........................................................................................29

Pomocí klávesnice .....................................................................................................36

Funkční klávesy ...............................................................................................................36
Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................37
Ovládací klávesy multimédií ......................................................................................38
Číselná klávesnice ...........................................................................................................39

Používání optické jednotky ....................................................................................40

background image

4

Uživatelská příručka notebooku

Kapitola 3: Práce s Windows® 10

První spuštění .............................................................................................................44
Úvodní nabídka ..........................................................................................................45
Aplikace systému Windows® .................................................................................47

Práce s aplikacemi systému Windows® ...................................................................48
Přizpůsobování aplikací systému Windows® ........................................................48

Zobrazení úkolů .........................................................................................................51
Funkce Snap ................................................................................................................52

Snap hotspoty..................................................................................................................52

Centrum akcí ...............................................................................................................54
Další klávesové zkratky ............................................................................................55
Připojení k bezdrátovým sítím .............................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Režim letadlo....................................................................................................................59

Připojení ke kabelovým sítím ................................................................................60
Vypnutí notebooku ...................................................................................................62
Přepnutí notebooku do režimu spánku ............................................................63

Kapitola 4: Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) ......................................................................................66

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží ................................................66

BIOS ................................................................................................................................66

Vstup do BIOSu ................................................................................................................66
Nastavení BIOSu ..............................................................................................................67

background image

Uživatelská příručka notebooku

5

Obnova systému ........................................................................................................74

Provádění obnovy ..........................................................................................................75

Kapitola 5: Upgrade notebooku

Sejmutí krytu přihrádky ..........................................................................................78
Instalace Random Access Memory (RAM)modulu ........................................80
Instalace pevného disku .........................................................................................82
Instalování karty M.2 ................................................................................................87

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook ...........................................................................90
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru..............................................................91
Odpovědi na časté dotazy o softwaru ...............................................................94

Přílohy

Informace o mechanice DVD-ROM .........................................................................98
Informace řadiče Blu-ray ROM ...................................................................................100
Slučitelnost interního modemu ................................................................................100
Přehled ...............................................................................................................................101
Prohlášení o síťové kompatibilitě .............................................................................101
Nehlasové zařízení ........................................................................................................101
Prohlášení Federální komise pro komunikaci ......................................................104
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) ...............105
Varování o značce CE .....................................................................................................105
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ....................................................106
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .....................106

background image

6

Uživatelská příručka notebooku

Poznámky k bezpečnosti UL .......................................................................................108
Požadavek na elektrickou bezpečnost ....................................................................109
Poznámky k TV tuneru ..................................................................................................109
REACH .................................................................................................................................109
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ..............................................109
Prevence ztráty sluchu ..................................................................................................109
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ..................................110
Bezpečnostní informace o optické mechanice ....................................................111
Schválení CTR 21 (pro notebook s integrovaným modemem) ......................112
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR........................................................114
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ................................114
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ..........................................................115
Zjednodušené prohlášení o shodě EU ....................................................................115

background image

Uživatelská příručka notebooku

7