ASUS ROG GL753VE - Prohlášení Federální komise pro komunikaci

background image

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto

dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového,

které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální

zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC).

Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před

škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto

zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a

pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může

způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno,

že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní,

že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního

vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z

následujících opatření:

Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je

zapojen přijímač.

Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

VAROVÁNÍ! V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a rovněž jako

prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu je užití

stíněného napájecího kabelu povinné. Je povoleno používat pouze dodaný napájecí

kabel. Při připojení vstupních a výstupních zařízení se používají pouze stíněné kabely.

Upozorňujeme na skutečnost, že změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny

stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění k používání

tohoto zařízení.

(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993. Washington DC:

Kancelář Federálního registru, Administrace národních archivů a záznamů, Tisková

kancelář vlády USA.)

background image

Uživatelská příručka notebooku

105

Varování o značce CE

Toto zařízení vyhovuje směrnici R&TTE 1999/5/EC (která byla v roce 2017

nahrazena směrnicí RED 2014/53/EU), směrnici EMC 2004/108/EC (která byla v

dubnu 2016 nahrazena směrnicí 2014/30/EU) a směrnici o nízkém napětí 2006/95/

EC (která byla nahrazena v dubnu 2016 směrnicí 2014/35/EU), které vydala komise

evropského společenství.

Země, do kterých bude toto zařízení prodáváno:

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HU

IE

IT

IS

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR