ASUS ROG GL753VE - Nie hlasové zariadenia

background image

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú do úvahy

podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové číselníky a poplašné systémy.

Vyňaté sú zariadenia, v prípade ktaleboých je koncová kvalita hovalebou riadené

nariadeniami (napríklad mikrotelefóny a v niektaleboých krajinách aj bezdrôtové

telefóny).

background image

102

notebooku Elektronická príručka

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktaleboé sa vzťahuje

naleboma CTR21.

Krajina

Vzťahuje sa

Viac testovania

Rakúsko

1

Áno

Nie

Belgicko

Áno

Nie

Česká republika

Nie

Nevzťahuje sa

Dánsko

1

Áno

Áno

Francúzsko

Áno

Nie

Nemecko

Áno

Nie

Grécko

Áno

Nie

Grécko

Áno

Nie

Maďarsko

Nie

Nevzťahuje sa

Island

Áno

Nie

Írsko

Áno

Nie

Taliansko

Ešte sa prejednáva

Nevzťahuje sa

Izrael

Nie

Nie

Lichtenštajnsko

Áno

Nie

Luxembursko

Áno

Nie

Holandsko

1

Áno

Nie

Nórsko

Áno

Nie

Poľsko

Nie

Nevzťahuje sa

Palebotugalsko

Nie

Nevzťahuje sa

Španielsko

Nie

Nevzťahuje sa

Švédsko

Áno

Nie

Švajčiarsko

Áno

Nie

Veľká Británia

Áno

Nie

background image

notebooku Elektronická príručka

103

Tieto infalebomácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez akejkoľvek

zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť na stránke http://www.

cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie využívať

impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu uviesť, že zariadenie

je určené iba pre podpalebou signalizácie DTFM, kvôli čomu by boli dodatočné

skúšky zbytočné).

V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových spojení a

zariadení s identifikáciou volajúceho.

background image

104

notebooku Elektronická príručka

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým

alebo televíznym technikom, ktaleboý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového kábla, a to kvôli

súladu s hodnotami pre emisie, ktaleboé stanovil FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo

interferencii s blízkym rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine

dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto zariadeniu používajte

iba tienené káble. Dávajte si pozalebo, pretože zmeny alebo úpravy, ktaleboé neboli

jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok

zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993. Washington DC:

Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Tlačiareň vlády

USA.)