ASUS ROG GL753VE - Podešavanja BIOS-a

background image

Podešavanja BIOS-a

NAPOMENA: Ekrani za BIOS u ovom poglavlju služe samo za referencu.

Postojeće upakovane aplikacije razlikuju se po modelima i teritorijama.

Režim EZ

Ovaj meni se prikazuje kada uđete u program za podešavanje BIOS-a i

pruža vam pregled osnovnih informacija o sistemu. Da biste pristupili

naprednom režimu za napredna podešavanja BIOS-a, izaberite
Advanced Mode (Napredni režim) (F7) ili pritisnite

.

background image

68

E-priručnik za notebook računar

2. Pritisnite

i odaberite uređaj kao Boot Option #1 (Opciju

za pokretanje #1).

Boot (Podizanje sistema)

Ovaj meni vam omogućava da podesite prioritete opcija za podizanje

sistema. Prilikom podešavanja prioriteta za podizanje sistema, vodite se

sledećom procedurom.

1.

Na ekranu Boot (pokretanje), odaberite Boot Option #1 (Opciju

za pokretanje #1).

background image

E-priručnik za notebook računar

69

Security (Bezbednost)

Ovaj meni vam omogućava da podesite administratorsku i korisničku

lozinku za notebook računar. Takođe vam omogućava da kontrolišete

pristup disk jedinici notebook računara, ulazno-izlaznom (I/O) interfejsu

i USB interfejsu.

NAPOMENA:

Ako podesite opciju User Password (Korisnička lozinka), od vas će

biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa operativnom sistemu

notebook računara.

Ako podesite opciju Administrator Password (Administratorska

lozinka), od vas će biti zatraženo da unesete lozinku pre pristupa

BIOS-u.

background image

70

E-priručnik za notebook računar

Da bi obrisali lozinku:

1.

Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup

Administrator Password (lozinku za administratora

podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).

2.

Unesite trenutnu lozinku i pritisnite

.

3.

Ostavite druga polja praznim i zatim izaberite OK (U redu) da

biste nastavili.

4. Izaberite

OK (U redu) da biste izbrisali staru lozinku.

NAPOMENA: Za unos lozinke neophodna je tastatura.

Da podesite lozinku:

1.

Na ekranu Security (Bezbednost), odaberite Setup

Administrator Password (lozinku za administratora

podešavanja) ili User Password (korisničku lozinku).

2.

Ukucajte lozinku i pritisnite

.

3.

Ponovo unesite da biste potvrdili lozinku i zatim izaberite OK

(U redu).

background image

E-priručnik za notebook računar

71

Save & Exit (Sačuvaj i izađi)

Da biste zadržali obavljena podešavanja, izaberite opciju Save Changes

and Exit (Sačuvaj promene i izađi) pre napuštanja BIOS-a.

background image

72

E-priručnik za notebook računar

Ažuriranje BIOS-a:

1.

Proverite tačan model notebook računara i potom sa web sajta

kompanije ASUS preuzmite najnoviju BIOS datoteku za vaš

model.

2.

Sačuvajte kopiju preuzete BIOS datoteke na jedinicu fleš diska.

3.

Povežite jedinicu fleš diska sa notebook računarom.

4.

Ponovo pokrenite svoj notebook računar, a zatim pristupite

podešavanjima BIOS-a.

5.

U meniju BIOS-a izaberite Advanced (Napredno) > ASUS EZ
Flash 3 Utility
i zatim pritisnite

.

background image

E-priručnik za notebook računar

73

6.

Pronađite preuzetu BIOS datoteku na jedinici fleš diska i potom
pritisnite

. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili

ažuriranje.

7.

Nakon ažuriranja BIOS-a, kliknite na Save& Exit (Sačuvaj i izađi)

> Restore Defaults (Vrati na podrazumevane vrednosti) kako

biste vratili sistem na podrazumevana podešavanja.

background image

74

E-priručnik za notebook računar