ASUS ROG GL753VE - ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ

background image

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

คำาเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

คำาเตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์

อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

ป้ายเตือนการซ่อมแซม

คำาเตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ลำาแสง หรือดู

อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง

ข้อบังคับ CDRH

ศูนย์กลางสำาหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์การอาหารและยา

สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎข้อบังคับสำาหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม

1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง

มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้

คำาเตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น

ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์

อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตรายได